Leveringsbetingelser

For english version, please scroll to lower part of the page

PALLER OG PAKNING PÅ PALLERNE

 1. Levering kan kun ske på paller, der overholder gældende mål og standard for Europaller. Paller må ikke anvendes som låg. Europaller refunderes derfor ikke, hvis de anvendes som pallelåg. Pallerne skal være forsvarligt pakket, således at de tåler af- og pålæsning. Som minimum skal pallen krydssnøres med stål- og plastikbånd. Pallen må max. veje 1000 kg. i alt, og må max. være 160 cm. høj. Hvis der er mere end ét oplag på én palle, skal oplagene være klart markeret og synligt adskilt.
 2. Pallerne skal endvidere være pakket på en sådan måde, at man uden om pakning kan komme til de enkelte oplag.Ved leveringen skal denne differentiering tydeligt kunne ses oppefra på hvert bundt. Hver palle skal være markeret med indhold og antal, samt et pallenummer i forhold til den samlede produktion/levering af oplaget.Palleseddel skal være påført alle sider, samt top af pallen. Oplag må ikke pakkes ud over pallens kant. Godkendte Europaller refunderes 1:1 (byttepaller).Oplagene/bundterne skal leveres krydssnøret.

LEVERING

 1. Levering skal ske i tidsrummet 07:00 -14:00 på den aftalte leveringsdato. For sen levering kan rykke distributionstidspunktet eller forårsage, at vi må fakturere evt. ekstraomkostninger i forbindelse hermed.
 2. Leveringssted er altid 1-2 adresser i Danmark, afhængig af ordrens omfang og geografiske spredning.

AFVIGELSE

 1. Ovenstående kan kun fraviges ved forudgående skriftlig aftale. Skulle ovenstående konditioner afvige ved modtagelsen, forbeholder vi os ret til – efter orientering af kunden:
  1. At afvise leveringen.
  2. At omdirigere leveringen til eksternt bureau for bearbejdning af leveringen, således at leveringen overholder de ovenfor beskrevne konditioner.
  3. Selv at bearbejde leveringen, således at leveringen overholder de ovenfor beskrevne konditioner. Denne ekstra håndtering er altid for kundens regning og risiko. Der faktureres særskilt for denne ydelse. Der gøres endvidere opmærksom på, at afvigelser også kan medføre udsættelse af distributionstidspunktet med meromkostninger til følge.

PUBLIKATIONENS ETIK OG UDFORMNING

 1. Materialets etik og juridiske indhold er kundens ansvar. Materialets fysiske udformning – bl.a. med hensyn til arbejdsmiljø – skal som minimum overholde de til enhver tid gældende lov og bestemmelser. Vi forbeholder os fuld regresret overfor kunden, såfremt det udsendte materiale forvolder person- eller tingskade hos den, der er udset som modtager, i distributionsleddet eller andet steds.

OPLØSNINGSMIDLER M.V.

 1. Publikationer skal altid overholde gældende danske love og regler med hensyn brug af opløsningsmidler ved trykning og efterfølgende afdampning.

FORCE MAJEURE

 1. Vi er uden ansvar, såfremt publikationerne på grund af påbud eller forbud fra offentlig myndighed ikke kan distribueres rettidigt.Vi forbeholder os fuld regresret overfor kunden for alle omkostninger i forbindelse med påbuddet/forbuddet.
 2. Eventuel forsinkelse af distributionen på grund af ekstreme vejrforhold som f.eks. snestorm eller lignende, der forhindrer opgavens fysiske udførelse, samt strejke, lockout, blokade, sygdom, myndighedsindgreb eller lignende betragtes som force majeure og kan ikke give anledning til erstatningskrav.

FORSIKRINGSFORHOLD

 1. Alt materiale indleveret hos os til distribution er brand-, tyveri- og vandskadeforsikret i begrænset omfang. Evt. erstatning vil være i overensstemmelse med disse forsikringer. F.eks. dækkes følgevirkningerne ikke ved evt. ødelæggelse og deraf manglende mulighed for distribution til aftalt tid. Vore kunder opfordres derfor til selv at tegne supplerende forsikringer.
 2. Seneste udgave af leveringsbetingelserne kan hentes på www.ubd.dk

UGEBLADE / MÅNEDSBLADE / FORLAGSPRODUKTER

 1. Leveringsterminer skal ske i henhold til aftalte leveringsplan.
 2. For at opnå en sikker distribution skal materialet være optalt i nøjagtige antal og ensartede stød og bundter. Den samlede vægt pr. bundt fremgår af nedenstående skema eller specifikt af ordrebekræftelsen. Hvert bundt skal afleveres krydssnøret (2 gange med snor eller krydssnøret 1 gang med nylonbånd på hver led). Bladene skal ligge med forsiden opad.
 3. Levering i kasser eller lignende, hvor antallet i de enkelte stød/bundter ikke umiddelbart kan ses, må kun ske efter forudgående skriftlig aftale, vægten må ikke overstige 7,5 kg pr. kasse.
 4. Ved levering af ensartede blade med differentieret navn, kode eller lignende, skal dette utvetydigt og umiddelbart være til at se på bladet/ bundtet, uden at bundtet skal brydes op. Det påtrykte navn, kode eller lignende skal altid være i nøje overensstemmelse med ordrebekræftelsens felt.: PUBLIKATION.
 5. Leveres materialet i ikke-optalte bundter, beregnes ekstra for manuel optælling. Leveres materialet i ikke krydssnørede bundter, beregnes ekstra for manuel bundtning.

Blade uden forbehandling

 1. Ovenstående vejledning gælder kun standardformater. Publikationer der, enten i format eller tykkelse, er uhomogene, skal bundt- og stød størrelser aftales fra gang til gang. Mål og formater aftales forud.
 2. Forbehandlede publikationer skal leveres i ensartede stød, krydssnøret i stablebare bundter på max. 7,5 kg.
 3. Ovenstående kan kun fraviges ved forudgående skriftlig aftale.

BLADE OG BILAG TIL FORBEHANDLING

 1. For at opnå en sikker distribution skal oplaget være optalt i nøjagtige antal og ensartede stød og bundter. Stød skal indeholde minimum 10 stk. eller minimum 8 cm. i højden.
 2. Et bundt må max. veje 7,5 kg. Hvert bundt skal leveres løse eller maksimalt én snor (på den korte led).Bladene skal ligge med forsiden nedad.
 3. Levering i kasser eller lignende, hvor antallet i de enkelte stød/bundter ikke umiddelbart kan ses, må kun ske efter forudgående skriftlig aftale.
 4. Ved levering af ensartede blade med differentieret navn, kode eller lignende, skal dette utvetydigt og umiddelbart være til at se på bladet/ bundtet, uden at bundtet skal brydes op. Det påtrykte navn, kode eller lignende skal altid være i nøje overensstemmelse med ordrebekræftelsens felt.: PUBLIKATION.
 5. Publikationer, der enten i format eller tykkelse er uhomogene, skal bundt og stød størrelser aftales fra gang til gang.
 6. Vareprøver/Gimmicks leveres liggende løse og ensartet i kasser på max. 7,5 kg. (Udpakning af ”alternativt” pakkede emner faktureres jf. gældende prisliste)
 7. Ovenstående kan kun fraviges ved forudgående skriftlig aftale.

Terms of Delivery

General Terms: Clauses 1-10

Weekly Magazines/Monthly Magazines/Publisher’s Products: Clauses 11-18

Magazines/Supplements for Pre-processing: Clauses 19-25

OBS! Ud fra ovenstående skal listefunktion rettes til. Se side

Pallets and the Packing of Pallets

 1. Delivery has to be made on pallets that comply with current measurements and standards for Euro-pallets. Pallets must not be used as covers. Consequently, Euro-pallets will not be refunded if they have been used as pallet covers. The pallets have to be packed securely so that they can withstand unloading and loading. At a minimum, the pallet has to be cross-strapped with steel or plastic straps. The maximum weight of a pallet is 1000 kg in total and the maximum height is 160 cm. If a pallet contains more than one magazine, the magazines have to be clearly marked and visibly separated. Furthermore, the pallets have to be packed in a way that allows for access to the separate magazines without repacking. On delivery this differentiation has to be clearly visible from above on each bundle. Each pallet has to be marked with content and quantity as well a pallet number in relation to the total production/delivery of the magazine. The pallet has to be labelled on all sides as well as on top. No magazines must hang off the side of the pallet. Approved Euro-pallets will be refunded one-to-one (pallets will be exchanged). The magazines/bundles have to be cross-strapped on delivery.


Delivery

 1. Delivery is to be made in the period of time between 07:00-14:00 on the agreed date of delivery. A delay in delivery may postpone the time of distribution or result in the invoicing of any additional costs.
 2. Place of delivery will always be 1-2 addresses in Denmark depending on the size and geographical distribution of the order.


Deviations

 1. You may only deviate from the above-mentioned terms by prior written agreement. If the terms mentioned above are not met on delivery, we reserve the right to – after having informed the client:
  A. refuse to take delivery
  B. redirect the delivery to an external agency for processing so that the delivery will meet the terms mentioned above
  C. process the delivery ourselves so that the delivery will meet the terms mentioned above. This additional processing will always be for the client’s own account and risk. This service will be invoiced separately. Furthermore, we have to point out to you that deviations may also result in the time of distribution being postponed and in additional costs.


The Ethics and Design of the Publication

 1. The ethics and legal content of the material will be the client’s responsibility. At a minimum, the physical design of the material – among other things with regard to work environment – has to comply with current legislation. We reserve the full right of recourse against the client if the distributed material causes personal injury to, or damage to property of, the intended recipient, in the distributive trades or elsewhere.


Solvents etc.

 1. Publications always have to comply with current Danish legislation as regards the use of solvents in printing and subsequent airing.


Force Majeure

 1. We will not be liable if the publications cannot be distributed in time due to orders or prohibitions from a public authority. We reserve the full right of recourse against the client for all costs relating to the order/prohibition.
 2. Any delay in distribution due to extreme weather conditions, e.g. snowstorms or the like, preventing the physical performance of the job as well as strike, lockout, blockade, illness, interventions from authorities etc. will be considered force majeure and cannot give rise to any claim for compensation.


Insurance Terms

 1. All material delivered to us for distribution will be insured against fire, theft and water damage to a limited degree. Any compensation will be in accordance with these insurance policies. For instance, the consequences of any damage and the resulting inability to distribute at the agreed time will not be covered. We therefore encourage our clients to take out additional insurance themselves.
 2. The most recent version of the terms of delivery can be downloaded from www.ubd.dk (Den ligger ikke på sitet)


Weekly Magazines/Monthly Magazines/Publisher’s Products

 1. Times of delivery have to be in accordance with the agreed delivery schedule.
 2. In order to achieve a reliable distribution the material has to be divided into exact numbers and consistent layers and bundles. The total weight per bundle appears from the table below or specifically from the order confirmation. Each bundle has to be cross-strapped on delivery (twice with straps or cross-strapped once each way with a nylon strap). The magazines have to be facing upwards.
 3. Delivery in boxes or the like in which the number of magazines in the separate layers/bundles is not immediately evident must only take place by prior written agreement, the weight must not exceed 7.5 kg per box.
 4. On delivery of uniform magazines with differentiated names, codes etc. this has to appear clearly and immediately from the magazine/bundle without having to break open the bundle. The printed name, code etc. always has to correspond exactly to the space: PUBLICATION on the order confirmation.
 5. If the material is delivered in non-divided bundles, we will charge extra for manual division. If the material is delivered in bundles that have not been cross-strapped, we will charge extra for manual bundling.

Magazines without pre-processing

 1. The above-mentioned guide only applies to standard formats. In the case of publications that are non-homogeneous in format or thickness the size of bundles and layers has to be agreed each time. Measurements and formats have to be agreed in advance.
 2. Pre-processed publications have to be delivered in consistent layers, cross-strapped in bundles of 7.5 kg max. that stack easily.
 3. You may only deviate from the above-mentioned terms by prior written agreement.

Magazines and Supplements for Pre-processing

 1. In order to achieve a reliable distribution the magazines/supplements have to be divided into exact numbers and consistent layers and bundles. Layers have to contain a minimum of 10 magazines/supplements or have a minimum height of 8 cm.
 2. The maximum weight of a bundle is 7.5 kg. Each bundle has to be loose on delivery or with one strap (across) max. Magazines have to be facing downwards.
 3. Delivery in boxes or the like in which the number of magazines/supplements in the separate layers/bundles is not immediately evident must only take place by prior written agreement.
 4. On delivery of uniform magazines with differentiated names, codes etc. this has to appear clearly and immediately from the magazine/bundle without having to break open the bundle. The printed name, code etc. always has to correspond exactly to the space: PUBLICATION on the order confirmation.
 5. In case of publications that are non-homogeneous in format or thickness the size of bundles and layers has to be agreed each time.
 6. Samples/gimmicks have to be packed in loose and consistent quantities in boxes of 7.5 kg max. (The unpacking of “differently” packed samples/gimmicks will be invoiced according to the current price list).
 7. You may only deviate from the above-mentioned terms by prior written agreement.